Competentieanalyse

De competentieanalyse geeft weer hoe u uzelf ziet met betrekking tot specifieke competenties. Daarnaast ontvangt u feedback van anderen (leidinggevenden, collega’s, klanten en vrienden). Zo komt u te weten hoe uw gedrag door anderen wordt waargenomen, waar er verschillen zitten, waar uw sterke kanten en ontwikkelpunten liggen. Met de competentie analyse kunt u concrete doelen stellen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Doel

Het doel van de competentieanalyse is een beeld te verkrijgen van uw persoonlijkheidskenmerken, die in relatie tot de competenties, voor een functie van belang zijn. Dit betekent inzicht in de sterke en zwakke competenties en waar de potentie ligt.

Maar alleen de persoonlijkheidskenmerken in kaart gebracht is niet genoeg. Een bepaalde persoonlijkheid kan voor één functie ideaal zijn, terwijl deze voor een andere functie minder geschikt is. Het is mogelijk de persoonlijkheidskenmerken te koppelen aan een (door de werkgever) van te voren opgestelde set van competenties; het zogenaamde competentieprofiel.

Hiermee wordt dus duidelijk of de persoonlijkheidskenmerken een gunstige of een beperkende invloed hebben op de competenties.

De analyse

De competentieanalyse bestaat uit het maken van verschillende testen en/of scans. Aan de hand van de loopbaanwens wordt het juiste instrumentarium ingezet.

Vervolgens wordt een rapportage gegenereerd.

Rapportage

De rapportage bestaat uit o.a. de volgende onderdelen:

  1. Persoonlijkheidskenmerken
  2. Competentieprofiel
  3. Persoonlijkheidskenmerken in relatie tot het competentieprofiel
  4. Aandachtspunten persoonlijkheidskenmerken
  5. Mogelijke ontwikkelactiviteiten

Geschikt voor uw situatie?

Een competentieanalyse is zeer geschikt bij de volgende vragen:

  1. Wat wil ik bereiken in mijn loopbaan?
  2. Mijn baan past niet (meer) bij mij. Welke functie sluit aan bij mijn profiel?
  3. Wat kan ik en waar ligt mijn potentieel?

Selectie
De competentieanalyse kan als selectie-tool worden gebruikt. Het resultaat is een reëel beeld van de competenties/persoonlijkheidskenmerken en of die handig of minder handig is voor de (gewenste) functie.